Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geslacht, geboortedatum en -plaats, gegevens m.b.t. identiteitskaart en/of paspoort, afmetingen nodig voor sportuitrusting en -kledij) worden door BIDONG bv verwerkt voor het beheer van onze contractuele relatie als gevolg van uw opdracht of bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor het aanbieden van nieuwe diensten, en dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Door de uitvoering van uw opdracht of bestelling, en teneinde onze diensten te waarborgen, kunnen wij uw persoonsgegevens niet wissen. Na de beëindiging van de opdracht of bestelling, zijn wij wettelijk verplicht beperkte noodzakelijke persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren.

 

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan derde instanties worden meegedeeld in uitvoering van een wettelijke plicht of voor de aan ons verleende opdracht of bestelling. Op uw verzoek kunnen wij u meedelen bij welke instanties uw persoonsgegevens zich bevinden.

 

Indien u niet wil dat wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het aanbieden van nieuwe diensten, volstaat het ons dat mee te delen op info@bidong.be. Via dat e-mailadres kan u ook altijd vragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht of bestelling en de wet).

 

Indien uw persoonsgegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt.

 

Alle diensten die worden uitgevoerd voor de aan u verleende rechten door de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG/GDPR), zijn kosteloos binnen de mate van het redelijke.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Privacy